Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (a továbbiakban: „Könyvtár” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete alapján tájékoztatjuk Önt, mint Könyvtárunk Felhasználóját mindazon kérdésekben, amelyek Könyvtárba történő beiratkozásakor, vagy az internetpont használatához szükséges regisztrációja során az Ön által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosak.

Alapelvek

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján kezelünk. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Könyvtár törekszik a lehető legrészletesebb tájékoztatást megadni. A tájékoztatás minden esetben kiterjed az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult szervezetekre és személyekre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, a kezelt adatok körére és az adatkezelés időtartamára, valamint arra, hogy a személyes adatokat kik kaphatják meg, továbbá a jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségekre.

Személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi Könyvtárunkat, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot a vonatkozó jogszabályok felhatalmazzák.

A Könyvtár informatikai rendszerét korszerű eszközökkel igyekszünk megvédeni a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik.

Részletes szabályok

Fogalom meghatározások:

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

az érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

cookie-k(„sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelő

A jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében adatkezelőnek minősül a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár.

Adatkezelő neve:

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Székhelye és postai címe:

2112 Veresegyház, Fő út 53.

Fenntartója:

Veresegyház Város Önkormányzata

Adószáma:

16796366-1-13

E-mail címe:

konyvtar@veresegyhaz.hu

Honlapja:

http://konyvtar.veresegyhaz.hu

Telefon:

(06) 28 385 231

Mobiltelefon:

(06) 20 372 7873

Vezetője:

Berze Lajos

Vezető e-mail címe:

konyvtar.igazgato@veresegyhaz.hu

Vezető mobiltelefonja:

(06) 20 280 2335

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

2112 Veresegyház, Fő út 53., konyvtar@veresegyhaz.hu,

(06) 28 385 231 vagy (06) 20 372 7873

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében, a hírlevelek kiküldésére használta Webgalamb rendszerben rögzített adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül Veresegyház Város Önkormányzata.

Adatkezelő neve:

Veresegyház Város Önkormányzata

Székhelye és postai címe:

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Adószáma:

15730576-2-13

KSH azonosítója:

15730576-8411-321-13

Képviselője:

Pásztor Béla polgármester

E-mail címe:

titkarsag@veresegyhaz.hu

Honlapja:

http://www.veresegyhaz.hu

Telefon:

(06) 28 588 600

Az adatfeldolgozók

A jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében, a SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszerben rögzített adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül a NetLib Kft., mint a SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer fejlesztője és forgalmazója, valamint az adatbázisok mentésére szolgáló szerverek tulajdonosa.

Adatfeldolgozó neve:

NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye és postai címe:

1148 Budapest, Örs vezér tere 1. IV. em. 26.

Cégjegyzék száma:

01-09-721741

Adószáma:

13162979-2-42

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@netlib .hu

Honlapja:

http://www.netlib.hu

Telefon:

(06) 1 422 0480

Mobiltelefon:

(06) 20 427 8099

Vezetője:

Szilágyi Loránd ügyvezető

Az adattovábbítás jogalapja: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének betarthatósága (54.§. (1) g) pont), valamint a törvény könyvtárhasználat feltételeiről, illetve a könyvtárhasználó könyvtári regisztráció során kötelezően megadandó adatairól szóló 57. § (1)-ben foglalt előírások.

A jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében, a hírlevelek kiküldésére használta Webgalamb rendszerben rögzített adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül az E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt..

Adatfeldolgozó neve:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

Székhelye és postai címe:

1106 Budapest, Fehér út 10.

Cégjegyzék száma:

01-10-046975

Adószáma:

14032868-2-42

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@ens.hu

Honlapja:

http://www.ens.hu

Telefon:

Mobiltelefon:

(06) 20 222 0011

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében, a Könyvtár honlapjához kötődő tevékenységek vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül a Google LLC., mint a Google Analytics – weboldalunk látogatóiról statisztikát készítő és prezentáló – szolgáltatás készítője és üzemeltetője

Adatfeldolgozó neve:

Google LLC

Székhelye és postai címe:

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Az adattovábbítás jogalapja: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének betarthatósága (54.§. (1) g) pont)

Adatbiztonság

1.       Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2.       Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3.       Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.       A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.       A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a.        a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b.       az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c.        annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d.       annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e.        a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f.         azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6.       Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az érintettek jogai

1.       Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2.       Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3.       Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.       Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5.       Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6.       Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7.       Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.       Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.       Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.   A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.   Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12.   A Felhasználó szavatolja az Adatkezelőnek adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt az Adatkezelővel szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

Jogorvoslat

1.       Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)      a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)       törvényben meghatározott egyéb esetben.

2.       Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.       Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4.       Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

1.       Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2.       A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.       A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4.       Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5.       Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6.       A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Adatkezelés a Könyvtárba történő beiratkozással, vagy az internetpont használatával összefüggésben

Mi az a személyes adat?

Bármely Önnel kapcsolatba hozható adat és az abból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes minőségét, amíg az Önnel való kapcsolata helyreállítható.

Milyen személyes adatokat tartunk nyilván Önről?

―       Az Ön azonosításához szükséges, azaz természetes személyazonosítóadatokat. Ezek az Ön:

o    családi és utóneve,

o    születési családi és utóneve,

o    születési helye,

o    születési ideje,

o    anyja születési családi és utóneve;

―       Az Ön lakcíme;

Ezeket Önnek a regisztráció során, a törvény előírásai[1] szerint kötelező megadnia, ez alapfeltétele, hogy könyvtárunk legtöbb szolgáltatását igénybe vehesse.

―       Az Önnel való – nem postai úton történő – kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

o    telefonszám

o    e-mail cím

―       Az Ön könyvtárhasználatával kapcsolatos adatokat, azaz:

o    az Ön által kikölcsönzött könyvek adatait,

o    az Ön által előjegyzett, vagy foglalásban tartott könyvek adatait,

o    az Ön tájékoztatásával kapcsolatos adatokat (pl. hírlevél igénylés),

o    az Ön befizetéseivel (beiratkozási díj, késedelmi díj, postaköltség) kapcsolatos adatokat;

―       Az Ön által megadott jelszót (titkosított, vissza nem fejthető formában), amely segítségével távolról, akár otthonából vehet igénybe könyvtári szolgáltatásokat.

Hogyan tartjuk nyilván az Ön személyes adatait? (Az adatkezelés eszközei)

―       papír alapú nyilvántartás: az Ön által kitöltött, papír alapú belépési, illetve adatkezelési nyilatkozat, amelyet illetéktelenek elől biztonságosan elzárva tárolunk;

―       elektronikus nyilvántartás: az Ön által kitöltött, papír alapú belépési, illetve adatkezelési nyilatkozatban megadott adatainak kezelésére a Könyvtárban a Szikla-21 IKR-t használjuk.

Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait?

―       Az Ön természetes személyazonosító adatait kizárólag az Ön egyértelmű azonosítása, illetve – szükség esetén – jogi eljárás lefolytatása céljából kezeljük.

―       Az Ön lakcímét a postai úton történő kapcsolattartás – pl. a kölcsönzésekkel, előjegyzésekkel stb. összefüggő adminisztratív feladatok – céljából kezeljük.

―       Az Ön telefonszámát az elektronikus úton történő kapcsolattartás – pl. a kölcsönzésekkel, előjegyzésekkel stb. összefüggő adminisztratív feladatok – céljából kezeljük.

―       Az Ön e-mail címét egyfelől a az elektronikus úton történő kapcsolattartás – pl. a kölcsönzésekkel, előjegyzésekkel stb. összefüggő adminisztratív feladatok – céljából, másfelől a gyorsabb és korszerűbb tájékoztatás– pl. Könyvtári hírlevelek, rendkívüli nyitvatartásról szóló e-mailek kiküldése – céljából kezeljük.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az Ön adatait a Könyvtárral való jogviszonyának ideje alatt kezeljük, amely a legutolsó beiratkozástól számított 6 év. Ez alól két kivétel van:

―       A pénzügyi bizonylatok megőrzési ideje a számviteli törvény előírásai alapján 8 év. Így az Ön nevét és lakcímét tartalmazó készpénzfizetési számlákat, amelyeket beiratkozáskor, vagy késedelmi díj fizetésekor stb. állítunk ki, szintén 8 évig kezeljük.

―       Amennyiben Önnel szemben követelésünk keletkezik, pl. vissza nem hozott könyvek, vagy ki nem fizetett díjak okán, úgy az Ön adatait mindaddig nyilvántartjuk, amíg a követelésünk fennáll.

Milyen jogai vannak Önnek a Könyvtárba történő beiratkozással, vagy az internetpont használatával összefüggésben kezelt személyes adataival kapcsolatosan?

―       Tájékoztatást kérhet az Önről nyilvántartott adatokról, illetve elkérheti ezeket.

A nyilvántartott adatokat kinyomtatva, elektronikus levélben megküldve, vagy szabványos, visszatölthető formában tudjuk Önnek átadni.

―       Kérheti az adatai törlését.

Erre akkor van lehetősége, ha a Könyvtárnak Önnel szemben semmiféle követelése nem áll fenn. Ekkor a papír alapú nyilvántartásokból az Ön adatait töröljük, azaz a belépési nyilatkozatát iratmegsemmisítőben megsemmisítjük.

A SZIKLA-21 rendszerben tárolt adatainak egy részét a törvény statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó előírásainak betarthatósága céljából[2] meg kell őriznünk. Annak érdekében, hogy valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelhessünk, bevezettük az ún. „álnevesítés” lehetőségét. Az álnevesítés azt jelenti, hogy a személy adatlapjáról töröljük mindazokat a személyes adatokat, amelyek alapján az Ön azonosítása lehetséges, ugyanakkor meghagyjuk mindazokat az adatokat, amelyek az előírások szerinti statisztikai adatszolgáltatáshoz szükségesek.

Az adatbiztonság céljából készült adatbázis mentésekből az Ön adatai 3 hónappal az álnevesítés funkció alkalmazását követően fognak törlődni.

―       Kérheti az adatkezelés felfüggesztését.

Amíg az Ön adatainak kezelése felfüggesztés alatt áll, addig Ön a könyvtári szolgáltatásokat sem veheti igénybe. Amennyiben Önnél vissza nem hozott könyvek vannak, úgy ezek késedelmi díja a felfüggesztés időtartama alatt tovább növekszik, s a késedelmes könyvekre vonatkozó felszólításokat továbbra is megküldjük Önnek.

Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, valamint az Adatfeldolgozóval munkaviszonyban álló munkatársak jogosultak.

Adatkezelés a Könyvtár honlapjának látogatásával kapcsolatosan

Cookie-k

Honlapunkra történő látogatása alkalmával webszerverünk az Ön számítógépén egy kis adatcsomagot (ún. Cookie-t) helyez el. Ez az adatcsomag azonban kizárólag csak a munkamenet azonosítására vonatkozó információkat tartalmaz, benne semmiféle Önre vonatkozó, vagy Önnel kapcsolatba hozható személyes vagy egyéb adat nem található.

Bejelentkezés a SZIKLA-21 integrált rendszerbe a Könyvtár honlapján keresztül

A bejelentkezés során az Ön által beírt olvasójegyszámot, vagy e-mail címet, illetve jelszót a SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer dolgozza fel és végzi el az azonosítást. Így a honlapon egyetlen személyes adatát sem kezeljük semmilyen formában.

Statisztikai adatok

A honlap látogatottságával, látogatóival kapcsolatosan gyűjtött adatokat a honlap szolgáltatásainak fejlesztése, illetve a jogszabály által előírt statisztikai adatszolgáltatás során használjuk fel.

Az adatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a Google LLC Google Analytics nevű szolgáltatását használjuk. A rendszer anonimizált, általánosított adatokat gyűjt számunkra. Semmilyen személyes adatot nem továbbítunk a Google Analytics rendszere felé, az Ön IP címét is csak anonimizálva (az IP cím utolsó része nem kerül elküldésre; további információk: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu). Emellett a Google Analytics rendszere a következő adatokat gyűjtheti:

  • számítógép / mobil eszköz, operációs rendszer, böngésző adatai
  • képernyőfelbontás
  • ország, város (pontos lokáció beazonosítására nincs lehetőség)
  • az Ön által megtekintett aloldalak URL-jei
  • a honlapunkon eltöltött idő
  • látogatóuunk nem szerinti megoszlásáról (ha Ön ezt beállította és engedélyezte a Google számára)
  • kor szerinti megoszlásáról (ha Ön ezt beállította és engedélyezte a Google számára)

Az így gyűjtött adatok megőrzési ideje: 26 hónap.

Amennyiben nem kívánja, hogy a Google Analytics ezen adatokat összegyűjtse, úgy javasoljuk, hogy használja böngészője inkognitó-, vagy privát üzemmódját.

A Google LLC adatvédelmi irányelveivel az alábbi oldalon ismerkedhet meg részletesen:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelés a könyvtári hírlevéllel kapcsolatosan

A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó e-mail címén kívül a nevét is.

A hírlevélre a Könyvtár weboldaláról, illetve a könyvtári beiratkozás során lehet feliratkozni.

A feliratkozó űrlap felhívja a figyelmet a hírlevél témájára, a feliratkozás önkéntességére és tartalmazza jelen Adatvédelmi Tájékoztató linkjét.

Az E-mail és keresztnév mezők alatt, pipálható boksz-ban kell elfogadni az Adatkezelési tájékoztatónkat. Ez kötelező mező, e nélkül nem lehet feliratkozni.

A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával, vagy a Könyvtárban személyesen lehetséges.

Kezelt adatok köre

―       e-mail cím

―       keresztnév

―       dátum

―       IP cím

―       userID

 


[1] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 57. § (1)

[2] 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 54. § (1) bekezdés g) pont.