Gyűjtőköri szabályzat

A gyűjtemény kialakításánál figyelembe veendő tényezők:

1.      Pénzügyi keretek

A gyűjtemény kialakításánál legfontosabb tényező a költségvetési keret, amely befolyásolja a beszerzendő dokumentumok körét, típusát és darabszámát. A költségvetés tervezése és testületi jóváhagyásakor törekedni kell az optimális anyagi fedezet biztosítására, hogy az alábbi tényezőket maradéktalanul figyelembe vehessük:

 • a településen a városi könyvtár az egyetlen nyilvános közkönyvtár;
 • az olvasóink közel fele 14 éves vagy annál fiatalabb, a beiratkozott óvodáskorú és általános iskolai tanulók száma magas, ezért a könyvtár kiegészíti szolgáltatásaival az iskolai könyvtárak tevékenységét;

A gyűjtemény bővítése, gyarapítása során figyelembe kell venni a könyvkiadók, könyvterjesztők által nyújtott kedvezményeket, s a rendelkezésre álló anyagi forrásokat a lehető legoptimálisabban kell felhasználni.

2.      Társadalmi igények

A terület jellegétől függetlenül a társadalmi igények általában az alábbi tevékenységekhez kapcsolódnak:

Általános igények

 • Munka

Ide soroljuk azokat az igényeket, amelyek a munkával, a termelés és közigazgatás irányításával, vállalkozásokkal, a kereskedelemmel, a turizmussal, idegenforgalommal, a közalkalmazottak tevékenységével, vagyis a lakóhely területén fellelhető nagyobb foglalkozási csoportok munkájával kapcsolatban felmerülhetnek. A beszerzendő dokumentumok szintjét a felhasználók igényei határozzák meg, szoros kölcsönhatásban a könyvtár anyagi lehetőségeivel. Ezen igények kielégítéséhez könyvek, folyóiratok, számítástechnikai dokumentumok szükségesek.

 • Tanulás, szervezett oktatás

Azon igények, melyek a szervezett oktatással, tanulással kapcsolatban a tankönyveken túlmenően jelentkeznek, az általános és középiskola, felsőoktatás, a nem iskolarendszerű tanulás kereteiben. Itt megjelennek a nem magyar nyelvű művek iránti igények is – kapcsolódva a társadalmi elvárásokhoz, ami a nyelvtudást, tanulást segíti.

Külön odafigyelést és az iskolákkal való esetenkénti egyeztetést igényel a mindenkori kötelező irodalmak könyvtári beszerzése, feltárása és az egyes állományrészekben  a hozzáférhetőség biztosítása.

 • Önképzés, önművelés

Ide sorolandók azok az igények, amelyek az „élethosszig tartó tanulás”, illetve a művelt ember sokoldalú tájékozódása során felmerülnek. Az önművelés és az önképzés széles köre és lehetőségei miatt elvileg egyetlen szakterület sem rekeszthető ki a gyűjtésből, a közművelődési könyvtáraknak készen kell állniuk a szakmai továbbképzésben, az átképzésben résztvevők, a szakkörök, pályázatírók segítésére.

Természetesen ez a jelenlegi feltételek mellett megoldhatatlan egyedül, így a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeivel együtt, illetve az igények feltárása után válogatott beszerzésekkel kell biztosítani, a mindenkori piaci kínálat függvényében.

 • Szórakozás, kikapcsolódás

Ezen igények kielégítésénél elsősorban a szépirodalmi állománycsoport, valamint a képes újságok, magazinok, illetve a nem hagyományos könyvtári dokumentumok (CD, DVD, hangoskönyv) jönnek szóba. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a beszerzésnél a könyvtár nem süllyedhet – a hatalmas piaci kínálat ellenére sem! – bizonyos tartalmi nívó alá, még akkor sem, ha erre potenciális olvasói igény jelenik meg.

Speciális igények

 • A könyvtári tájékoztatás igénye

Kiterjed a könyvtári szolgáltatás majdnem valamennyi hagyományos formájára. A ténybeli és szakirodalmi tájékoztatás alapvető eszközei a kurrens és retrospektív bibliográfiák, repertóriumok, a magyar nyelven megjelenő általános és szaklexikonok, bibliográfiai szintézisek és a számítógépes adatbázisok. Ezen tájékoztatási eszközök minden állományrészben biztosítottak, hagyományos és elektronikus dokumentumokon keresztül.

 • Helyismereti szolgáltatások

A könyvtárak alapfeladata a levéltári dokumentumok kivételével a város és környéke történetére vonatkozó dokumentumok gyűjtése, a teljesség igényével, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok beszerzésével, a helytörténetre kidolgozott gyűjtőköri szempontok alapján. A gyűjtést ki kell terjeszteni a városban működő nyomdák anyagaira is.

Mint általános gyűjtőkörű, önkormányzat által fenntartott könyvtárnak alapfeladata a Veresegyház városában élő lakosság egészét szolgáló lakóhelyi könyvtári ellátás biztosítása.

Gyűjteményén keresztül szolgáltatja a lehetőséget

 • az önművelésre, önképzésre;
 • a köz- és szakmai ügyekben való tájékozódásra;
 • az információszerzésre;
 • az alap- és középfokú tananyag kiegészítésére, elmélyítésére;
 • a szabadidő hasznos eltöltésére.

Közművelődési könyvtári szolgáltatásokkal, valamint a tudományos és szakkönyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével elősegíti a lakosság általános és szakműveltségének gyarapodását, a felnőttek és gyermekek iskolán kívüli művelődési, továbbképzési, olvasási igényeinek kielégítését.

Ennek érdekében:

 • pénzügyi feltételeinek függvényében, válogatva gyűjti a nemzeti könyvtermésből a magyar- és világirodalom klasszikus és kortárs szépirodalmi alkotásait egészét;
 • pénzügyi feltételeinek függvényében, válogatva gyűjti a magyar nyelven megjelenő kézi- és segédkönyveket;
 • pénzügyi feltételeinek függvényében, válogatva gyűjti a magyar nyelvű hírlap és folyóirattermést;
 • kiemelten és lehetőségeihez mérten teljes körűen gyűjti a Veresegyházra és vonzáskörzetére vonatkozó hagyományos és nem hagyományos könyvtári dokumentumokat a helyismereti gyűjtemény számára;
 • pénzügyi feltételeinek függvényében gyűjti a legmodernebb információhordozókat (CD, CD-ROM, DVD, hangos könyvek) melyek tartalmukkal illeszkednek a könyvtár gyűjteményébe.

Ezen feladatait a felnőtt- és gyermekrészleg, kézikönyvtár és helyismereti-helytörténeti gyűjteményén keresztül teljesíti, biztosítva a felmerülő igények széleskörű, minél teljesebb kielégítését.

A dokumentumállomány gyarapodásának lehetséges módozatai:

 • vétel;
 • ajándék;
 • csere       

A dokumentumok vétel útján történő beszerzésének forrásai:

 • Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
 • könyvkereskedők (pl. Libri-Shopline Nyrt.);
 • helyi könyvesboltok;
 • könyvkiadók;
 • magánszemélyek;

A gyarapítandó dokumentumok fizikai megjelenési formái

 • könyv;
 • folyóirat, napi- és hetilapok;
 • CD, DVD, CD-ROM;
 • térképek;
 • fényképek, kéziratok, fénymásolatok;
 • plakátok, aprónyomtatványok (katalógusok, műsorfüzetek, meghívók képeslapok stb.) a helytörténeti gyűjtemény számára;
 • önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok a helytörténeti gyűjtemény számára.

A gyarapítás időbeni keretei

A gyarapítási tevékenység elsősorban az újonnan megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó könyvekre terjed ki.

Esetenként beszerzésre kerülnek régebbi kiadású dokumentumok (árverési jegyzékek, antikvárium, internetes antik könyvkeresők segítségével) főleg a helytörténeti gyűjtemény számára.

Ajándékként időhatártól függetlenül elfogadunk minden olyan művet, amely kultúrtörténeti vagy irodalmi értéket képvisel és ma is helytálló és hasznosítható tartalmi vonatkozásokkal rendelkezik, amennyiben gyűjteményi értékkel bír és lehet rá olvasói igény.

A gyarapítás nyelvi keretei

A könyvtár jellegéből, költségvetési helyzetéből és az olvasói igényekből adódóan elsősorban a magyar nyelvű dokumentumok beszerzését preferáljuk.

Az idegen nyelvű szépirodalmi állomány fejlesztését – elsősorban a világnyelveken – nagyobb részt ajándékok révén, kisebb részben vétel formájában valósítjuk meg.

A nyelvtanuláshoz szükséges egy- és többnyelvű szótárakat, lexikonokat a világnyelvek tekintetében a teljességre törekedve, míg az egyéb nyelvek tekintetében az anyagi lehetőségek és a fizikai elhelyezhetőség figyelembevételével szerezzük be.

Beszerzendő példányszám

Figyelembe véve a rendelkezésre álló anyagi forrásokat, valamint az elhelyezéshez, szolgáltatáshoz rendelkezésre álló könyvtári terek nagyságát, a szükséges dokumentumokat 1-1 példányban szerezzük be. Ez alól – egyedi elbírálás alapján – kivételt képezhetnek azon világirodalmi szempontból kiemelkedő alkotások, amelyek az alapfokú, vagy középfokú oktatásban, mint kötelező irodalom szerepelnek. Ezek beszerzése, vezetői döntést követően, 2, esetenként 3 példányban történhet meg.

Gyűjtőkör részletesen

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár:

 • gyűjti a filozófia, a társadalom-, természet- és alkalmazott tudományok alapvető tudományos műveit; s ezen tudományok ismeretterjesztő irodalmát.
 • gyűjti a világirodalom és nemzeti irodalmunk klasszikusainak és kiemelkedő kortárs alkotóinak szépirodalmi munkái, ifjúsági- és gyermekirodalmat;
 • beszerzi és gyűjti a városra vonatkozó helyismereti dokumentumokat, irodalmat;
 • a teljességre törekedve gyűjti a város történetéhez és kulturális életéhez kapcsolódó dokumentumokat, periodikákat, és a helyi lapokat;
 • erősen válogatva gyűjti a zenei-, és irodalmi hangzóanyagokat és multimédiás kiadványokat;
 • erősen válogatva gyűjti a hazai és külföldi filmgyártás alkotásait, előnyben részesítve az oktatásban használható kötelező irodalom feldolgozásait, a filmtörténeti értékeket.

A gyűjtemény tagozódása az Egyetemes Tizedes Osztályozás alapján:

0. Általános művek: A tudomány és a kultúra általános kérdéseivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek válogatva. Az információ, a művelődés, kultúra, sajtó történetével foglalkozó kézi- és ismeretterjesztő könyvek. A könyvtárral foglakozó szakirodalom segédkönyvtári szinten, segítve a alapszintű szakmai oktatást is.

1. Filozófia, pszichológia: A lét-, szellem- és természetfilozófia; a pszichológia, logika, erkölcstan, esztétika szaklexikonai, klasszikusainak alapművei; kézikönyvei, ismeretterjesztő irodalma válogatva.

2. Vallás, teológia: a vallásfilozófia és vallástörténet lexikonai, kézikönyvei, ismeretterjesztő irodalma válogatva. A nagy világvallások történetéről, értelmezéséről szóló szakirodalom; ezek szent könyvei válogatva. Kisegyházakról szóló ismeretterjesztő munkák, figyelemmel kísérve a városban is működő közösségeket.

3. Társadalomtudományok: a társadalomtudományok elméletéről és módszertanáról szóló alapvető művek; a szociológia kézikönyvei, ismeretterjesztő munkák válogatva; a politika, közgazdaságtan, jogtudomány, nevelés és oktatás szaklexikonai, kézikönyvei válogatva, ismeretterjesztő munkák válogatva.

5. Matematika és természettudományok: általános természettudományi kézikönyvek és lexikonok; az egyes tudományágak (matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia stb.) szaklexikonai, kézikönyvei válogatva, a tudományágak ismeretterjesztő irodalma, valamint az alap- és emelt szintű érettségi vizsgához készült összefoglalók, példatárak.

6. Alkalmazott tudományok: ezen tudományok (orvostudomány, mérnöki tudományok, technika, közlekedés, egészségügy, mezőgazdaság, háztartás, vegyipar, egyes iparágak, építőipar stb.) lexikonai, kézikönyvei erős válogatással. Ismeretterjesztő szinten a természetes gyógymódokról, biogazdálkodásról szóló könyvek; mezőgazdaságnál a kistermelőknek szóló kiadványok; válogatva a szakácskönyvek, hobbytevékenységet segítő munkák.

7. Művészetek, szórakozás, sport: átfogó művészeti lexikonok, kézikönyvek válogatva, az egyes művészeti ágak történetét és stílusirányzatait tárgyaló kézikönyvek és ismeretterjesztő munkák válogatva; képzőművészeti albumok erős válogatással. A zene, film, színház ismeretterjesztő munkái; nagy alkotók, művészek életrajzai, önéletírásai. A sport történetéről szóló kézikönyvek válogatva, ismeretterjesztő munkák válogatva.

8. Nyelv és irodalom: a nyelvtudomány kézikönyvei válogatva, a magyar nyelv története és nyelvtana, egyes nyelvek nyelvkönyvei és szótárai válogatva; az irodalomtudomány kézikönyvei válogatva, lexikonok. Az egyes népek irodalomtörténete, kiemelve a magyar nyelvű irodalom története. A szépirodalomból a világ- és a magyar irodalom klasszikusainak művei, a kortárs írók művei válogatva, a bestseller és ponyva irodalom válogatva, a helyi igények figyelembevételével, valamint az alap- és emelt szintű érettségi vizsgához készült összefoglalók, feladatgyűjtemények.

9. Régészet, földrajz, életrajz, történelem: szaklexikonok és kézikönyvek válogatva, az egyetemes és magyar történelem ismeretterjesztő könyvei válogatva, nagyobb hangsúlyt fektetve a magyarok történetére általában. Földrajznál az egyes országok; nagyobb hangsúllyal hazánk tájainak, városainak útikönyvei, útleírásai. Ország térképek válogatva, hazánk tájegységeinek, nagyobb városainak térképei. Kiemelten a helytörténettel kapcsolatos dokumentumok.

A könyvtári gyűjtemény tagozódása:

 • Kölcsönzői állomány: a könyvtár legnagyobb állományrésze, ide tartoznak a szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő- és szakirodalom nagy része. Funkcióját tekintve felnőtt- és gyermek anyagra tagolódik.
 • Kézikönyvtár: ide tartoznak a nem – vagy csak speciális feltételek mellett – kölcsönözhető lexikonok, kézikönyvek, adattárak, jogszabálygyűjtemények, térképek, útikönyvek stb. Itt helyezzük el külön gyűjteményként a helyismereti állományt és a helyi kiadványokat.
 • Audio-vizuális gyűjtemény: tartalmazza a zenei, prózai és nyelvi DVD-ket, CD-ROM-okat, videokazettákat. A CD-ROM kivételével rövid határidőre kölcsönözhetők.