Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános rendelkezések

Fenntartói jóváhagyás

A veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzata Veresegyház Város Önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága által történő elfogadását követően lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2015. október hó 20-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Az SZMSZ kihirdetése

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ akkor lép életbe, ha azt az intézmény igazgatója mindenki számára nyilvánossá teszi és kötelezi az intézmény dolgozóit a szabályzatok megismerésére és betartására.

Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok és egyéb dokumentumok

 • Az 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
 • Az 5/1978. (XII.12) KM rendelet a könyvtári rendszer szervezéséről és működéséről.
 • Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.
 • 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
 • A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okirata

Intézményi információk

Az intézmény meghatározása az alapító okirat szerint

Az intézmény neve, címe, telephelye

 • Az intézmény neve: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
 • Székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 53.
 • Levélcíme: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, 2112 Veresegyház, Pf. 45.
 • Telefonszáma: (28) 385-231
 • Fax száma: (28) 385-231
 • E-mail címe: konyvtar@veresegyhaz.hu
 • Honlapja: http://konyvtar.veresegyhaz.hu

Az intézmény irányító szerveinek neve, székhelye

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye

Veresegyház Város Önkormányzata, 2112 Veresegyház, Fő út 35.

Az intézmény felügyeletét gyakorló szerv

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, 2112 Veresegyház, Fő út 35.

Az intézmény működési területe

Veresegyház város közigazgatási területe

Intézményi besorolás

 • Az intézmény típus szerinti besorolása: nyilvános közkönyvtár
 • A tevékenység jellege szerint: közszolgáltató költségvetési szerv
 • A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény
 • Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: önállóan működő

Az intézmény gazdálkodási formája

Önállóan gazdálkodó, előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A meghatározott pénzügyi, számviteli és vagyongazdálkodási feladatokat Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete látja el, a 2014. október 31-én aláírt Munkamegosztási Megállapodás alapján.

Az intézmény jogállása, vezetőjének kinevezési rendje

 • A Könyvtár önálló jogi személy.
 • A Könyvtár vezetőjét a képviselőtestület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A megbízás határozott időre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony

 • Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 • Megbízási jogviszony (Munka Törvénykönyve)
 • Vállalkozási jogviszony

Az intézmény meghatározása

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (a továbbiakban Könyvtár) a nemzeti könyvtári rendszer része, mint általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár. Az állam által a 1997. évi CXL. törvény 1§. c) pontja alapján garantált könyvtári ellátás alapintézménye, amelynek fenntartásáról az önkormányzat költségvetésében gondoskodik.

Mint települési nyilvános könyvtár, jellegénél fogva olyan szolgáltató intézmény, amely minden állampolgár részére biztosítja az ismeretek sokoldalú, tárgyilagos közvetítését. Feladata elsősorban a település lakosságának könyvtári ellátása, továbbá a helyismereti dokumentumok szervezett és szakszerű gyűjtése, feltárása, szolgáltatása.

Az intézmény feladata, alaptevékenysége

Alapfeladatát nyilvános könyvtárként heti 40 óra nyitva tartással látja el.

Államháztartás szakágazati besorolás: 910100 – Könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenységei:

 • 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 • 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
 • 082044 Könyvtári szolgáltatások

Feladatellátásával összefüggésben biztosítja:

 • a könyvtár gyűjteményének helyben történő használatát;
 • a könyvtári anyagok, dokumentumok kölcsönzését;
 • más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;
 • helytörténeti, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt;
 • tájékoztató szolgáltatást nyújt;
 • biztosítja a nem hagyományos dokumentumok szolgáltatását, így:
  • számítástechnikai adatok és információk;
  • számítógépes adatbázisokhoz;
  • hanghordozó, képhordozó és elektronikus dokumentumok.

Az intézmény egyéb tevékenysége

Az intézmény a rendelkezésre álló eszközeivel – szabad kapacitása mértékéig – alaptevékenységét kiegészítő, anyagi haszonszerzésre irányuló kisegítő tevékenységet végezhet. Így rendezvények, kiállítások szervezése, másolatkészítési és számítógépes szolgáltatás.

Az intézmény bélyegzői

Az intézmény hosszú és körbélyegzőinek szövege:

Fejbélyegző 1. (45 x 14 mm):

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2112 Veresegyház, Fő út 53.
Bsz.: 10402991-00027797-00000002
Adószám: 16796366-1-13 1213

Fejbélyegző 2. (Postai küldeményekhez; 56 x 15 mm)

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2112 Veresegyház, Pf. 45.
Tel./Fax:06/28/385 231

Körbélyegző (D: 41 mm):

Középen Magyarország címere, körben a
„Veresegyház Város Kölcsey Ferenc Könyvtára” felirat

Küldetésnyilatkozat

A Könyvtár, mint Veresegyház város egyetlen nyilvános könyvtára, fő feladatának tekinti, hogy

 • gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez;
 • információs hátteret nyújtson az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez és a vállalkozási tevékenységhez;
 • elősegítse a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását;
 • helyet biztosítson az önművelődést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek; hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

A Könyvtár munkatársai a kitőzött célok megvalósítására törekedve

 • a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítják és sokoldalúan feltárják; a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztik az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait;
 • nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítanak a könyvtárhasználók számára és hangsúlyt fektetnek a saját tartalomszolgáltatás kialakítására és fenntartására;
 • gondoskodnak a településen élő hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról (pl. hangoskönyv-gyűjtemény fejlesztésével, kölcsönzésével stb.);
 • biztosítják más könyvtárak állományának elérését, közvetítik szolgáltatásaikat a helyi felhasználókhoz (könyvtárközi kölcsönzés, Interneten elérhető katalógusok, adatbázisok segítségével stb.);
 • munkájuk során folyamatosan figyelembe veszik a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgálják a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően – anyagi és technikai erőforrásaink függvényében – módosítják, bővítik a könyvtár szolgáltatásait;
 • összehangolják a könyvtár tevékenységét, állománygyarapítási stratégiáját a városban és térségében működő oktatási és közművelődési intézményekkel.

Gyűjteményszervezés

A Könyvtár feladatainak teljesítése érdekében tervszerű állománygyarapítást és állományapasztást végez. A szerzeményezett dokumentumok, információhordozók gyűjtését a Gyűjtőköri szabályzat (SZMSZ 4. sz. melléklete) tartalmazza. A könyvtár beszerzett dokumentumokról egyedi (cím) és csoportos nyilvántartást vezet.

A beszerzés forrásai lehetnek: vétel, csere, ajándék. A beszerzett dokumentumokat feldolgozva, könyvtári használatra alkalmassá téve juttatja el a használókhoz.

Az állomány feltárásának módját a Katalógusszerkesztési szabályzat (SZMSZ 6. sz. melléklete) tartalmazza. Az állománygyarapítás során törekszik a felhasználók igényeinek minél teljesebb kielégítésére. Elvégzi az állományellenőrzéssel, állományapasztással kapcsolatos feladatokat.

Az állományellenőrzés az előírások szerint történik – leltári ütemterv alapján, amely a fenntartó előzetes jóváhagyásához kötött. A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet előírásainak megfelelően a Könyvtárban 5 évente kötelező állományellenőrzést tartani. Minden második esetben lehetőség van részleges állományellenőrzésre, amely a Könyvtár egy vagy több részlegének teljes állományára terjed ki. A leltározásról jegyzőkönyv készül, amelyet meg kell küldeni a fenntartónak. Amennyiben a könyvtár vezetőjének személyében bekövetkezett változás miatt indokoltnak tartja, a fenntartó soron kívüli leltározást rendelhet el. A könyvtár köteles soron kívüli leltározást tartani, ha az állományban elháríthatatlan esemény (vis maior) vagy bűncselekmény károkat okozott. Ilyen esetben csak az állomány károsodott részére kell a leltározást kiterjeszteni.

Állományapasztás: A könyvtár a rendeltetésszerű feladatainak ellátására fizikailag, vagy tartalmilag alkalmatlanná vált dokumentumokat az állományból kivonja, törli. A törlésre kijelölt dokumentumokról jegyzéket készít, amelyet jóváhagyat a fenntartóval. Az állományból törölt dokumentumokról jegyzőkönyvek készít. A törlés tényét a nyilvántartási dokumentumokban, valamint az integrált könyvtári rendszer adatbázisában rögzíti. A fölöslegessé vált dokumentumokat az állományból való törlés után értékesítheti, vagy egyéb módon hasznosíthatja. A leltározás és selejtezés részletes szabályozását a Leltározási, selejtezési szabályzat(SZMSZ 5. sz. melléklete) tartalmazza.

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

A Könyvtár szolgáltatásait a nyitvatartási időben bárki igénybe veheti, aki a könyvtár használati szabályzatában előírtaknak megfelel, az abban foglaltakat betartja.

Az olvasóknak a beiratkozáskor az adatszolgáltatáshoz szükséges személyi adatokat a könyvtáros rendelkezésére kell bocsátania.

A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét az SZMSZ mellékleteként szereplő, Könyvtárhasználati szabályzat(SZMSZ 3. sz. melléklete) tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani. E dokumentumot nyilvánosságra kell hozni. A dokumentum módosítását a könyvtárhasználó is kezdeményezheti. A fenntartónak joga van az általánostól eltérő könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is meghatározni.

A könyvtárhasználók jogai:

 • alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen,
 • egyéb szolgáltatások igénybevétele a használati szabályzatban rögzített módon.

A könyvtárhasználók kötelezettségei:

 • az általuk helyben használt, kölcsönzött dokumentumok épségének megőrzése;
 • a kölcsönzés határidejének betartása;
 • az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása.

A Könyvtár szervezete és működésének rendje

A Könyvtár szervezeti egységei:

 • Gyerekrészleg
 • Felnőtt részleg

Létszám:

 • A fenntartó által engedélyezett létszámkeret: 5 fő, a következő megoszlásban:
 • 1 fő igazgató
 • 3 fő olvasószolgálatos könyvtáros (felnőtt- és gyermekkönyvtáros)
 • 1 fő feldolgozó könyvtáros

Az intézmény vezetése

A könyvtár igazgatójának jogállása

Az igazgatót Veresegyház Város Képviselőtestülete határozott időre nevezi ki. A munkáltatói jogokat a kinevezés, felmentés, fegyelmi ügyek kivételével a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetője tisztségében általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelességeinek megszegésével az intézménynek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős. Nem terheli felelősség az igazgatót, ha a fenntartó döntése vagy intézkedése ellen érdemben tiltakozott és a tiltakozását – írásban – a polgármesternek bejelentette.

Az igazgató önállóan jogosult az intézmény képviseletére. Képviseleti és aláírási jogát esetenként, vagy meghatározott ügyekben átruházhatja. Az igazgató – a jogszabályok keretei között – az intézményt érintő ügyekben önállóan és személyes felelősséggel dönt. Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója felett.

A könyvtár igazgatójának feladatai

Az intézmény működésének biztosítása annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban meg-határozott feladatait elláthassa. A könyvtár feladatainak megszervezése és szolgáltatásainak folyamatos korszerűsítése a használói igények, és a vonatkozó hivatalos rendelkezések, irányelvek alapján. A könyvtári szervezet, munkamegosztás kialakítása, működési szabályok kialakítása, kiadása.

Az intézményi tervek kidolgozása, a végzett munka ellenőrzése, értékelése. Az éves költségvetés tervezése, előkészítése, és végrehajtásának biztosítása Tervezi és szervezi az épület felújítási munkáit, az esetleges új beruházásokat.

Az intézményi tulajdon védelméhez a szükséges feltételek biztosítása. Felelős az intézmény vagyonvédelméért, vagyontárgyaiért, azok leltározásáért, selejtezéséért.

Döntés személyzeti ügyekben, a dolgozók minősítése, a központi bérezési irányelvek érvényesítése, javaslat kitüntetésekre. Gondoskodik a dolgozók munkafeltételeiről, szakmai továbbképzésükről. Fegyelmi ügyekben vizsgálat elrendelése és határozathozatal.

Tájékoztatja a felügyeleti szerveket az intézmény munkájáról.

A könyvtár igazgatójának hatásköre

Döntés előkészítés:

 • az intézmény tevékenységével kapcsolatos középtávú tervek elkészítése munkatársaival közösen;
 • javaslattétel jelentősebb fejlesztésekre, önkormányzati beszámolók, előterjesztések előkészítése, megtétele;
 •  javasolhatja az SZMSZ módosítását.

Dönt:

 • az intézmény fejlesztési koncepciójáról,
 • a tervek, a költségvetés, a beszámolók Önkormányzat elé terjesztéséről.

Az igazgató jogosult minden intézményi ügyben munkatársait utasítani. Meghatározott ügyekben (pl.: rendezvények) intézkedési jogkörét átadhatja munkatársának. Erről igazgatói utasításban rendelkezik.

Tömegtájékoztató szervek részére az intézményt érintő kérdésekben tájékoztatásra az igazgató, vagy az általa megbízott személy jogosult.

Az igazgató távollétében történő helyettesítésére megbízást adhat ki.

A dolgozók, alkalmazottak feladatai és kötelezettségei

Feladatok:

Az intézmény valamennyi munkavállalója köteles a munkakörébe tartozó feladatokat, az igazgató és helyettese utasításait a meghatározott módon és helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása szerint végrehajtani.

A munkavállaló felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyre munkaköre, illetőleg az igazgató, és helyettese utasítása kiterjed.

A munkavállalóknak ismerni kell az intézmény belső szabályait és ezeket munkájuk során alkalmazniuk kell.

Kötelességek

Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni.

Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni. Munkatársaival együttműködni.

Munkája során tudomására jutott intézményi, üzleti titkokat, információkat megőrizni.

A részére kijelölt tanfolyamon, vagy továbbképzéseken részt venni és az előírt vizsgákat letenni.

Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét veszélyezteti.

A munkavállaló (a hatályos jogszabályoknak megfelelően) munkakörébe nem tartozó munkát is köteles végezni.

Az olvasószolgálatos könyvtárosok speciális feladatai

Közreműködnek abban, hogy a könyvtár állománya a gyűjtőköri szabályokban meghatározott körben és mértékben és a használói igényeknek megfelelően gyarapodjon. Részt vesznek a beszerzési döntés előkészítésében.

Feladatukat képezik az időszaki kiadványokkal kapcsolatos munkafolyamatok (nyilvántartás, köttetés előkészítése).

Feladatuk a használói igények differenciált kielégítése, az értékekre orientálás, a könyvtárhasználati szokások figyelemmel kísérése.

Felvilágosítást adnak a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról.

A szakirodalmi tájékoztatás során végeznek irodalomkutatást, témafigyelést, dokumentumajánlást, bibliográfiai és egyéb adatszolgáltatást, bibliográfia készítését, helyismereti és helytörténeti információnyújtást.

Segítik a számítógépes szolgáltatásokat igénybevevő olvasók eligazodását.

A könyvtár állományába (gyűjtőkörébe) nem tartozó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítják, igénybe véve az ODR szolgáltatásait

Részt vesznek a könyvtár rendezvényeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.

Folyamatosan és naprakészen vezetik a kölcsönzési adminisztrációt: olvasói nyilvántartások, előjegyzés, értesítés, felszólítás, olvasószolgálati statisztikai adatok.

Beszedik a szolgáltatási díjakat, az előírásnak megfelelően nyugtázzák, könyvelik.

Számítógépes adatbázisokat kezelnek.

A könyvtári szolgáltatások folyamatos és zavartalan ellátása érdekében feladatuk a kézikönyvtárban, a kölcsönzési övezetben, valamint a raktárban a rend biztosítása.

Gondozzák, aktualizálják a számítógépes katalógust, együttműködve a feldolgozó részleggel.

Állományvédelmi tevékenységet végeznek.

A gyerekrészleg munkatársainak speciális feladatai

Feladatuk az olvasásra nevelés elősegítése, a 14 éven aluli olvasók személyiségének, ízlésvilágának formálása, a gyermekek önálló ismeretszerző képességének fejlesztése.

Az iskolai oktató-nevelő munka támogatása.

Kapcsolatot tartanak a városban működő iskolákkal, iskolai könyvtárakkal, óvodákkal, s a tananyaghoz kötődő egyéni és csoportos foglalkozásokat szerveznek.

Figyelemmel kísérik az olvasói és tantervi igények változásait. Javaslattal élnek a gyermek-könyvtári állomány fejlesztésére, gondozzák az állományt.

Részt vesznek a számítógépes katalógus gondozásában és számítógépes adatbázisokat kezelnek.

Gyermekkönyvtári rendezvényeket, vetélkedőket, szabadidős foglalkozásokat, olvasótábort szerveznek, működtetik a gyermekkönyvtári közösségeket.

A feldolgozó könyvtáros speciális feladatai

Feladata a beszerzési javaslatok összegyűjtése, rendszerezése, összehasonlítása az állománnyal, javaslattétel a beszerzésre. A könyvtári állomány folyamatos gyarapítása, a hiányok pótlása az olvasói igények figyelembevételével.

A rendelt, vagy egyéb módon a könyvtár tulajdonába került dokumentumok átvétele, (érkeztetés, reklamáció) a dokumentumok tartalmi és formai feltárása, beleltározása, bevezetése a cím és csoportos leltárkönyvekbe, a számítógépes adatbázisba. Az állomány nyilvántartások ellenőrzése, az állományra vonatkozó adatok összegzése, állománystatisztikák, állománymérlegek készítése.

Döntés a különböző okokból (elavult, rongált, duplum) törlésre ítélt dokumentumokról, valamint a kötészetre kerülő dokumentumokról. A törlési folyamat lebonyolítása.

A feldolgozási rendszer tervezése, a házi szabályzatok összeállítása, az egyedileg vásárolt és ajándékba kapott dokumentumok címleírása, könyvtári felszerelése.

A számítógépes katalógus építése, folyamatos javítása. A szolgáltatás során alkalmazott jelzetek kiegészítése, módosítása, a jelzetek revíziója

Az állományrevízió munkálatainak előkészítése, szervezése, az adminisztrációs utómunkálatok elvégzése

A könyvtári raktárban a raktározási rend kialakítása, fenntartása.

Heti munkarend:

A Könyvtár munkatársainak munkaideje heti 40 óra, amely munkaidőkeret formájában kerül meghatározásra. Az ebédidőt a napi munkaidőn belül kell kiadni. A munkatársak jelenléti ívet kötelesek vezetni.

A Könyvtár háromhavi munkaidőkeretet alkalmaz a könyvtáros és gyerekkönyvtáros munkakörökben. A kinevezésben foglalt heti 40 óra munkaidőt a munkaidőkeret átlagában kell teljesíteni.

A munkaidőkeret alkalmazása esetén a napi munkaidő nem lehet hosszabb 12 óránál, és nem lehet kevesebb 4 óránál. Hat nap folyamatos munkavégzés esetén egy szabadnap kiadása kötelező. Teljes munkaidő esetén a heti munkavégzéssel töltött idő a túlórákkal együtt sem lehet több 48 óránál. Rendes munkaidőben történő munkavégzésre egymást követő szombat–vasárnap a munkavállalót nem lehet beosztani.

A Könyvtár nyitvatartási rendje

Nap

 

Részleg

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Felnőtt részleg

900-1230

1330-1700

900-1230

1330-1800

900-1230

1330-1700

900-1230

1330-1800

900-1230

1330-1700

900-1200

Gyerekrészleg

1000-1130

1230-1700

1000-1130

1230-1800

900-1130

1230-1700

1000-1130

1230-1800

900-1130

1230-1700

 

A belső irányítás eszközei, a kapcsolattartás

Az igazgató meghatározza könyvtár munka- és ügyrendjét. Elkészíti az éves munka és rendezvénytervet.

Az igazgató (évente 1-el kezdődően folyamatosan sorszámozott) igazgatói utasítás, határozat, körlevél, feljegyzés, szabályzat útján rendelkezik a vezetés, irányítás, a működés, a gazdálkodás fontosabb kérdéseiről.

Az igazgató évente legalább kétszer szakmai értekezletet hív össze. Az egyes munkatársakkal a munka menetének megfelelően, de legalább havonta egyezteti a feladatokat.

A munkáltatói jogok gyakorlása

Az igazgató által közvetlenül gyakorolt munkáltatói jogok:

 • a dolgozók felvétele,
 • megállapítja a foglalkoztatási összeférhetetlenséget,
 • gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört.

A munkavégzés főbb szabályai

A könyvtár dolgozóinak közvetlen felettese a könyvtár igazgatója, ill. munkacsoport kialakításánál a csoporttagok tekintetében az általa megbízott személy. A dolgozók munkaköri leírásait az igazgató készíti el.

Az intézmény dolgozóinak kötelezettsége mindazon feladatok ellátása, melyek rájuk nézve jelen szabályzatból és mellékleteiből következnek. A feladatkörök átfedése esetén felmerülő dolgozói véleménykülönbségek esetében az igazgató dönt.

Az intézmény dolgozója tevékenysége során kifejtett szakmai véleménye miatt nem vonható felelősségre.

Az intézményen belüli helyettesítésről, különösen indokolt esetben szükségessé váló átcsoportosításról a Munka Törvénykönyvében és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak figyelembevételével az igazgató dönt.

A dolgozó munkaviszonyának megszűnte esetén a munkaköri feladatait, a folyamatban lévő ügyeit, valamint ügyiratait jegyzőkönyv melletti átadás-átvételi eljárással köteles átadni.

Belső ellenőrzés

Az intézmény működésének és gazdálkodásának szabályosságát a belső ellenőrzés vizsgálja. Ezen ellenőrzés a vezetői – a munkafolyamatba épített – ellenőrzést, illetve a Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, valamint a Könyvtárat fenntartó Önkormányzat általi ellenőrzést jelenti.

Az intézmény helyiségeinek használati rendje

A Könyvtárat cím- és, nyitvatartási idő táblával kell ellátni.

Az intézmény dolgozói felelősek:

 • az intézményi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
 • az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
 • tűz és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

Az intézmény helyiségeinek rendeltetésszerű használata az intézmény valamennyi dolgozójának joga és kötelessége. Nem könyvtári célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek.

A berendezések, felszerelések épségéért, rendjéért a használatba vevő anyagilag felelős. A helyiségek berendezéseit, felszerelését elvinni csak igazgatói engedéllyel, átvételi elismervény ellenében szabad.

Az intézmény helyiségeinek, felszereléseinek, vagyontárgyainak bérbeadása:

Amennyiben a könyvtár rendeltetésszerű működését nem zavarja, az igazgatóval, vagy az általa megbízott személlyel kötött bérleti szerződés alapján lehetséges a megadott feltételek között.

Záró rendelkezések

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket (pl.: használati szabályzat) önálló szabályzatok tartalmazzák igazgatói utasításokként.

Ezek a szabályzatok az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei.

A mellékletben található szabályzatok – mint igazgatói utasítások – az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások, vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszi.

A Szervezeti és működési szabályzat az alábbi kötelező mellékletekkel rendelkezik:

 • 1. sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munka- és ügyrendje
 • 2. sz. melléklet: Munkaköri leírások
 • 3. sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat
 • 4. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat
 • 5. sz. melléklet: Leltározási– és selejtezési szabályzat
 • 6. sz. melléklet: Katalógusszerkesztési szabályzat